Ανακοίνωσις

Η συλλογή του αρχείου του Υπάτου Συμβουλίου του 33ο και τελευταίου βαθμού δια την Ελλάδα του Αρχαίου και Αποδεδειγμένου Σκωτικού Τύπου εμπλουτίσθηκε με την προσθήκη σε αυτήν του Διπλώματος του κρ.'. αδ.'. Δημητρίου Σεφερλή, υπογεγραμμένου υπό του πρώτου Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου του Υπάτου Ελληνικού Συμβουλίου Πρίγκηπος Ροδοκανάκη 33ο την 24η Απριλίου 1902.

Το Δίπλωμα που φέρει τον αύξοντα αριθμό 0002 φέρει επίσης τις υπογραφές του Μεγ.'. Θησαυροφύλακος Ι.'.Α.'. Κ. Γιολδάση 33ο, και Μεγ.'. Γραμματέως Ι.'.Α.'. Εμμ. Γαλάνη 33ο. Στον Δημήτριο Σεφερλή απεδώθη ο 33ο και τελευταίος βαθμός του Α.'.Α.'.Σ.'.Τ.'. το 1901, και ορίσθη ως πάρεδρο μέλος του Υπάτου Συμβουλίου ενώ το 1902 έγινε ενεργό μέλος του Υπάτου Συμβουλίου.

skmbt 22313092713250