Δ' Αμφικτυονικό Συνέδριο

eagle26 Οκτωβρίου 2013

“ ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 33ο

ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΓMΕΝΟΥ ΣΚΩΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δ' ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Το Σάββατον 26ην Οκτωβρίου 2013 επραγματοποιήθη το 4ον Πανελλήνιον Αμφικτυονικόν Συνέδριον των Εργαστηρίων του Υπ:. Συμβ:. του 33ο και τελευταίου βαθμού δια την Ελλάδαν του Α:.Α:.Σ:.Τ:. με συμμετοχή αδ:. από όλα τα εργαστήρια στο κάστρο των Ιπποτών στην ιστορική πόλη της Ρόδου.

Επί τη ευκαιρία του συνεδρίου ο Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης Ραφαήλ Ντε Σιγούρα 33ο εξέδωσε το ακόλουθο διάγγελμα:

Χαιρετίζω ευλαβώς τις εργασίες τις εν Κοιλάδι Ιαλυσού και Ανατολή Ρόδου εργασίες της Δ’ Αμφικτιονίας των Εργαστηρίων του Α.'.Α.'.Σ.'.Τ.'.. Υποκλίνομαι δε στον ζήλο και την τεκτονική αξία όσων εργάσθηκαν το διαρρεύσαν ημερολογιακό έτος προκειμένου σήμερα όλοι οι συμμετέχοντες να δυνηθείτε να οραματισθείτε από κοινού επ’ αγαθώ του μεγίστου τεκτονικού ιδεώδους του ημετέρου Τύπου. Το Τεκτονικό ιδεώδες, αποβλέπει στον εξευγενισμό του παρόντος. Για αυτό απορρίπτει εξαρχής οτιδήποτε δεν φέρει την σφραγίδα του ευγενούς και του υψηλόφρονος. Αυτός ο εξευγενισμός της ζωής που επιδιώκει το αενάως επιδιωκόμενο ιδεώδες, πρέπει να αλλάζει τον τέκτονα–άνθρωπο. Φέρει μαζί του την καλή συμπεριφορά, την ευγενική χειρονομία, την ευγενική ομιλία. Πάνω από όλα εμπλουτίζει τον άνθρωπο με ευγενικές ιδέες, με ανάταση ψυχική. Η ιδέα της αξιοπρέπειας, ο σεβασμός της αλήθειας, του νόμιμου και του ηθικού, η ιδέα της υπηρεσίας για το γενικό καλό, η συναδέλφωση μεταξύ των ανθρώπων, η αγάπη προς τον πλησίον που επιτάσσει ο Σκωτικός Τύπος, αποτελούν δείγματα από τα ευγενικά ιδεώδη του. Όλες αυτές οι ιδιότητες συνθέτουν το επιδιωκόμενο και όχι ουτοπικό πρότυπο, χωρίς να αποτελούν είναι φυσικά χαρίσματα. Είναι αρετές. Και η άσκηση της αρετής απαιτεί εθισμό, συνεχή καλλιέργεια.

Εύχομαι ες αεί η δραστηριότητα των εργαστηρίων που σήμερα εκπροσωπούνται στην Δ’ Αμφικτιονία -και ιδίως του αξίου προσκαλούντος Υπερτάτου Περιστυλίου «Απολλώνιος ο Ρόδιος»- να μεθοδεύεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να δίδει την ευκαιρία για την ανάπτυξη των ιδιοτήτων αυτών που οδηγούν στον εξευγενισμό του ανθρώπου, στον εθισμό της Αρετής. Είναι μία απαίτηση μεγάλη και δύσκολη για έκαστο εξ ημών, που όταν όμως την πραγματοποιήσει, του επιφυλάσσεται – σαν επαλήθευση της υπόσχεσης που του δόθηκε, η πιο σπουδαία ανταμοιβή. Η ευδαιμονία! Γιατί όπως είπε και ο Επίκουρος: «Κανείς δεν μπορεί να είναι ευτυχής, αν δεν είναι συνετός, αγαθός και Δίκαιος».