Νέα

sineid4

Εν Κοιλ:. Κηφισού, Αν:. Πειραιώς τη 31η Οκτωβρίου 2014

Στον κατάμεστο Ναό του Τεκτονικού Μεγάρου Πειραιώς παρουσία μελών του Υπάτου Συμβουλίου του 33ο και τελευταίου βαθμού και αντιπροσωπειών απάντων των εν Ελλάδι Φιλοσοφικών Εργαστηρίων εγκαθιδρύθηκε εις των αιώνα των άπαντα νέα Στοά Τελειοποιήσεως υπό το διακριτικό όνομα ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΣ εργαζομένη εφ' εξής επί των τυπικών από του 4ο μέχρι και του 14ο βαθμού εν Κοιλάδι Πειραιώς.
Κατά την τελετή εγκαθιδρύσεως την οποία διεξήγαγε ο Ανθύπατος Μέγας Ταξιάρχη το Εργαστήριο εφωτίσθη διά του Ιερού Πυρός του Μεγάλου Αρχιτέκτονος των Κόσμων και αφιερώθηκε στην μεταξύ των αδελφών Ένωση, Αγάπη, Αδελφοσύνη και Ειρήνη.
Το σκήπτο παραλαμβάνων ο πρώτος Τρις Ισχυρός Διδάσκαλος Α.Π. ευχαρίστησε το Ύπατο Συμβούλιο και υπεσχέθη ότι εντός του νέου Εργαστηρίου οι αδελφοί θα απολαμβάνουν την "κοινή ευτυχία και την γλυκύτητα της αδελφικής ενώσεως".
Μετά την εκφώνηση κατάλληλου τεκτονικού λόγου υπό του Ρήτορος Α.Τ. οι εργασίες έκλεισαν με την ευχή όλων να καταστούν οι εργασίες της Στοάς πάντοτε "αρεσταί και ευπρόσδεκται εις τον ΜΑΤΣ" προκειμένου να παραχθεί το Μέγα Έργο.

ys33 2

Εν Κοιλ:. Ιλισσού, Αν:. Αθηνών τη 1η Οκτωβρίου 2014

dsc 6945

Σήμερον, 1η Οκτωβρίου 2014 εις την "παραδοσιακήν" έδραν του Υπάτου Συμβουλίου του 33° και τελευταίου βαθμού διά την Ελλάδα του Α:.Α:.Σ:.Τ:. επί της οδού Αχαρνών 19, έλαβε χώρα πανηγυρική συνεδρίασις του Υπάτου Συμβουλίου του 33° υπό την προεδρίαν του Υπ:. Μεγ:. Ταξ:. κραταιοτ:. αδ:. Ραφαήλ ντε Σιγούρα, 33° κατά την οποία εξεδόθη το κάτωθι διάγγελμα.

d1

d2

eagleΕν Κοιλ:. Ιλισσού, Αν:. Αθηνών τη 23η Μαΐου 2014

Ως επίσημος προσκεκλημένος ομιλητής του Υπερ.'. Περιστ.'. Ρ.'.+.'. "Ηλιος" υπ' αριθ. 8, εν Ανατ.'. Λεμεσού και Κοιλ.'. Αμαθούντος, ο Ανθ.'. Μεγ.'. Ταξ.'. του Υπ.'. Συμβ.'. του 33° και τελευταίου βαθμού για την Ελλάδα του Α.'.Α.'.Σ.'.Τ.'., ετιμήθη σήμερον από τον Σοφώτ.'. Ηγεμ.'. , τους Αξιωμ.'. Αξιωμ.'. και τα μέλη ΄του Περιστ.'. με την "ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΚΡΙΣΙΝ" αυτού.

Ο Ανθ.'. Μεγ. Ταξ.΄. επισκεπτόταν το Υπέρ.'. Περιστ.'. ''Ηλιος", το οποίο εργάζεται υπό την αιγίδα του αδελφού Υπ.'. Συμβ.'. του 33° του Α.'.Α.'.Σ.'.Τ.'. δια την Κύπρον, επί τη ευκαιρία των εργασιών αυτού, επί κεφαλής πολυμελούς αντιπροσωπίας του Υπ.'. Συμβ.'. του 33° για την Ελλάδα.

eagleΕν Κοιλ:. Ιλισσού, Αν:. Αθηνών τη 13η Φεβρουαρίου 2014

Περιήλθαν εις γνώσιν Ημών ανυπόστατες πληροφορίες περί δήθεν εκχωρήσεως των εν Κύπρω Εργαστηρίων Ημών εις μη αναγνωρισμένο τεκτονικό σώμα.

Προς απoκατάστασιν της αληθείας σάς ενημερώνουμε ότι οι αδελφοί, μέλη των εν Κοιλάδι Αμαθούντος και Ανατολή Λεμεσού φιλοσοφικών Εργαστηρίων, ως συνυπογράψαντες σχετική δήλωση παραμονής υπό το Ύπατον Συμβούλιον διά την Ελλάδα (2008) και ως μη συγκατατεθέντες στην υπαγωγή τους εις άλλη δικαιοδοσία, ουδέποτε ελειτούργησαν τα Εργαστήρια υπό οιανδήποτε άλλη αρχὴ καθιστάμενοι ούτως αδιαλείπτως μέλη του Ημετέρου Συμβουλίου. Κατόπιν δε αποφάσεως του Υπάτου Συμβουλίου διά την Ελλάδα έχει διορισθεί ο Κραταιός αδελφός Άνδρος Σωτηρίου, 33ο ως Ύπατος Μέγας Επιθεωρητής απάντων των εν Κύπρω Εργαστηρίων των τελούντων υπό την Ημετέραν αρχήν. Η δε δικαιοδοσία αυτού ως Επιθεωρητού εκτείνεται επί του Αρείου Πάγου υπό το διακριτικόν όνομα «Κύπρος», του Υπερτάτου Περιστυλίου υπό το διακριτικόν όνομα «Πλάτων» και της Στοάς Τελειοποιήσεως υπό το διακριτικόν όνομα «Ελευθερία».

Εκ μέρους του Υπάτου Συμβουλίου του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου διά την Ελλάδα εκφράζεται η πεποίθησις ότι τα ιστορικά και ευκλεή ως άνω Εργαστήρια είναι εις χείρας αξίων αδελφών και ευχόμεθα όπως ο Μ∴Α∴Τ∴Σ∴ καταπέμψει και εις το μέλλον τας φωτεινάς του ακτίνας επ' αυτών και στερεώσει την ευλογία του τόσον επί του θόλου των Εργαστηρίων όσον και επί των καρδιών απάντων των μελών των.

ΥΠΑΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ TOY 33°
ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
TOY ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΓΜΕΝΟΥ ΣΚΩΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

eagleΕν Κοιλ:. Ιλισσού, Αν:. Αθηνών τη 6η Φεβρουαρίου 2014

ΗΜΕΙΣ
Ο ΥΠΑΤΟΣ ΜΕΓΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 33ο ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΤΟΥ Α:.Α:.Σ:.Τ:.

Φίλτατοι αδελφοί,

Παρακολουθούμε πάντοτε με ενδιαφέρον τα τεκταινόμενα στον χώρο του Ελληνικού Ελευθεροτεκτονισμού. Πολλοί θεωρούν –και δικαίως– ότι μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης του Εφετείου Αθηνών απεκαταστάθη η νομική και τεκτονική τάξις και πολλά πράγματα εισήλθαν πλέον στον δρόμο του Ορθού και του Δικαίου. Οφείλουμε, όμως, να είμεθα προσεκτικοί, διότι πάντοτε ελλοχεύει ο κίνδυνος της απώλειας και του ευτελισμού κάθε εν δικαίω κεκτημένου «μες στην πολλή συνάφεια του κόσμου, μες στες πολλές κινήσεις κι ομιλίες». Με άλλα λόγια, σε έναν τόσο πολυδιασπασμένο χώρο, κάθε ηθικό και δικαιϊκό πλεονέκτημα ευκόλως εξουδετερώνεται με τη συστηματική υποβάθμιση μιας δικαστικής απόφασης και την παρουσίασή της ως απότοκο αγενών φιλοδοξιών και λυσσαλέου αγώνα διά παντός μέσου για την κατάκτηση ενός «υποτιθέμενου θρόνου». Πρωταγωνιστές αυτής της εκστρατείας είναι, δυστυχώς, ορισμένοι εξ ημών επιτήδειοι, παραγκωνισμένοι, νομάδες, με απύλωτο στόμα, με σκοτεινά κίνητρα, «αχρείοι» που υπηρετούν την εμπάθεια, το ψεύδος και τη μισαλλοδοξία.
Δεν διεκδικούμε το δικαίωμα της τεκτονικής μονοκρατορίας, αλλά αναγνωρίζουμε το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης σε κάθε διάσταση αυτής, χωρίς όρια και φραγμούς. Όμως, αντιπαρατιθέμεθα σε κάθε εκ συστήματος υποβάθμιση του δικαίου, σε κάθε σκόπιμη απόκρυψη της ηθικής και της αρετής, για τις οποίες τόσο επίπονα αγωνιστήκαμε τα τελευταία έτη. Η αξία όσων πράττουμε συνυφαίνεται με τις πράξεις και το παράδειγμά μας. Αρνούμεθα να την εξευτελίσουμε «πηαίνοντάς την, γυρίζοντας συχνά κ' εκθέτοντάς τη στων σχέσεων και των συναναστροφών την καθημερινήν ανοησία, ως που να γίνει σα μια ξένη φορτική».
Οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί ώστε ο λόγος μας να είναι συνεπής και μετρημένος, οι δε πράξεις μας να έχουν χαρακτήρα ενεργειών δικαιωμένου και να μην διακατέχονται από την έπαρση ενός άφρονος νικητή.
Εν κατακλείδι, σας καλώ να διδαχθούμε από τις ρήσεις των τυπικών μας ως μέγιστη παρακαταθήκη της βιωτικής: «να αποφεύγωμεν το ελάττωμα, να ασκώμεν την αρετήν, να εργαζώμεθα όσον δυνάμεθα όπως καταστήσωμεν τον βίον ευτυχήν και να σιωπώμεν».

Δέξασθε επί τούτοις τους αδ:. ημών ασπ:. διά των Ι:.Ι:.Α:.Α:.
Ο Κραταιότατος Ύπ:. Μέγ:. Ταξ:.
Ραφαήλ Ντε Σιγούρα, 33ο

Είσοδος Χρήστη

Ημερολόγιο

Ιανουάριος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31