Νέα

eagle26 Οκτωβρίου 2013

“ ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 33ο

ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΓMΕΝΟΥ ΣΚΩΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δ' ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Το Σάββατον 26ην Οκτωβρίου 2013 επραγματοποιήθη το 4ον Πανελλήνιον Αμφικτυονικόν Συνέδριον των Εργαστηρίων του Υπ:. Συμβ:. του 33ο και τελευταίου βαθμού δια την Ελλάδαν του Α:.Α:.Σ:.Τ:. με συμμετοχή αδ:. από όλα τα εργαστήρια στο κάστρο των Ιπποτών στην ιστορική πόλη της Ρόδου.

Επί τη ευκαιρία του συνεδρίου ο Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης Ραφαήλ Ντε Σιγούρα 33ο εξέδωσε το ακόλουθο διάγγελμα:

Χαιρετίζω ευλαβώς τις εργασίες τις εν Κοιλάδι Ιαλυσού και Ανατολή Ρόδου εργασίες της Δ’ Αμφικτιονίας των Εργαστηρίων του Α.'.Α.'.Σ.'.Τ.'.. Υποκλίνομαι δε στον ζήλο και την τεκτονική αξία όσων εργάσθηκαν το διαρρεύσαν ημερολογιακό έτος προκειμένου σήμερα όλοι οι συμμετέχοντες να δυνηθείτε να οραματισθείτε από κοινού επ’ αγαθώ του μεγίστου τεκτονικού ιδεώδους του ημετέρου Τύπου. Το Τεκτονικό ιδεώδες, αποβλέπει στον εξευγενισμό του παρόντος. Για αυτό απορρίπτει εξαρχής οτιδήποτε δεν φέρει την σφραγίδα του ευγενούς και του υψηλόφρονος. Αυτός ο εξευγενισμός της ζωής που επιδιώκει το αενάως επιδιωκόμενο ιδεώδες, πρέπει να αλλάζει τον τέκτονα–άνθρωπο. Φέρει μαζί του την καλή συμπεριφορά, την ευγενική χειρονομία, την ευγενική ομιλία. Πάνω από όλα εμπλουτίζει τον άνθρωπο με ευγενικές ιδέες, με ανάταση ψυχική. Η ιδέα της αξιοπρέπειας, ο σεβασμός της αλήθειας, του νόμιμου και του ηθικού, η ιδέα της υπηρεσίας για το γενικό καλό, η συναδέλφωση μεταξύ των ανθρώπων, η αγάπη προς τον πλησίον που επιτάσσει ο Σκωτικός Τύπος, αποτελούν δείγματα από τα ευγενικά ιδεώδη του. Όλες αυτές οι ιδιότητες συνθέτουν το επιδιωκόμενο και όχι ουτοπικό πρότυπο, χωρίς να αποτελούν είναι φυσικά χαρίσματα. Είναι αρετές. Και η άσκηση της αρετής απαιτεί εθισμό, συνεχή καλλιέργεια.

Εύχομαι ες αεί η δραστηριότητα των εργαστηρίων που σήμερα εκπροσωπούνται στην Δ’ Αμφικτιονία -και ιδίως του αξίου προσκαλούντος Υπερτάτου Περιστυλίου «Απολλώνιος ο Ρόδιος»- να μεθοδεύεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να δίδει την ευκαιρία για την ανάπτυξη των ιδιοτήτων αυτών που οδηγούν στον εξευγενισμό του ανθρώπου, στον εθισμό της Αρετής. Είναι μία απαίτηση μεγάλη και δύσκολη για έκαστο εξ ημών, που όταν όμως την πραγματοποιήσει, του επιφυλάσσεται – σαν επαλήθευση της υπόσχεσης που του δόθηκε, η πιο σπουδαία ανταμοιβή. Η ευδαιμονία! Γιατί όπως είπε και ο Επίκουρος: «Κανείς δεν μπορεί να είναι ευτυχής, αν δεν είναι συνετός, αγαθός και Δίκαιος».

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2013

17Περιήλθεν εις γνώσιν μας ότι ο φερόμενος ως Ύπ.'. Μεγ.'. Ταξ.'. του μη νομίμου Υπάτου Συμβουλίου του 33ο βαθμού του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου, αδελφός Σ.K. (διάδοχος του Χ.Μ.), έχει αποστείλει σημείωμα προς Ύπατα Συμβούλια της αλλοδαπής, αναφερόμενος σε γεγονότα που συνέβησαν τον Δεκέμβριο του έτους 2009.

Σύμφωνα με το σημείωμά του, ουδεμία αναφορά γίνεται στην τελεσίδικη και εκτελεστή απόφαση του Εφετείου Αθηνών, αλλά μόνον στο ότι υπό την τότε ιδιότητά του ως Ανθ.'. Μεγ.'. Ταξ.'. ο αδελφός Κ., κάλεσε μετά την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης και δήθεν σεβόμενος αυτήν, τον Ύπ.'. Μεγ.'. Ταξ.'. Ραφαήλ Ντε Σιγούρα 33ο να παρουσιαστεί ενώπιόν του προκειμένου να συζητηθούν «επείγοντα ζητήματα». Επειδή, κατά τα λεγόμενά του, ο Ύπ.'. Μεγ.'. Ταξ.'. Κραταιότ.'. αδ.'. Ραφαήλ (Ραούλ) Ντε Σιγούρα 33ο δεν παρουσιάστηκε θεωρήθηκε ότι αυτός είχε, βάσει του Γενικού Κανονισμού, αυτοδικαίως παραιτηθεί (sic).

Διά της παρούσης θέλουμε -για ακόμα μία φορά- να σας πληροφορήσουμε ότι ο Ύπ.'. Μεγ.'. Ταξ.'. του Υπ.'. Συμβ.'. του 33ο και τελευταίου βαθμού δια την Ελλάδα του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου Κραταιότ.'.αδ.'. Ραφαήλ Ντε Σιγούρα 33ο ουδέποτε και καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραιτήθηκε και παραμένει ο μόνος νόμιμος Ύπ.'. Μεγ.'. Ταξ.'. του Υπ.'. Συμβ.'. του 33ο και τελευταίου βαθμού δια την Ελλάδα του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου. Επίσης, έκτοτε ανέλαβε δράση ώστε το φερόμενο ως «Ύπ.'. Συμβ.'. του 33ο», το οποίο σήμερα εκπροσωπεί ο Σ.Κ. 33ο, να κηρυχθεί παράνομο και έκπτωτο σύμφωνα με τους νόμους της Ελληνικής Πολιτείας.

Τα αναφερόμενα στην υπογεγραμμένη υπό του αδελφού Κ. επιστολή παραλείπουν σκοπίμως να αναφέρουν ότι το υπό τον Χ.Μ. «Ύπατο Συμβούλιο» όχι μόνον δεν εδέχθη και εσεβάσθη την πρωτόδικη απόφαση, αλλά άσκησε έφεση κατά αυτής παραπονούμενο για την ορθότητά της. Ο δε Χ.Μ. συνέχισε –αν και διαγραφείς- να ασκεί παρανόμως εξουσία και δη αύτη του δήθεν Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχη. Επομένως, ουδέποτε ο υπογράφων Σ.Κ., όσο και ο προκάτοχός του Χ.Μ. και τα υπ’ αυτούς μη νόμιμα συμβούλια, εσεβάσθησαν την την πρωτόδικη απόφαση. Άλλωστε, αν το είχαν πράξει δεν θα είχε ασκηθεί έφεση κατ’ αυτής.

Αυτή η θέση του Υπ.'. Μεγ.'. Ταξ.'. του Υπ.'. Συμβ.'. του 33ο και τελευταίου βαθμού δια την Ελλάδα του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου κραταιότ.'. αδ.'. Ραφαήλ (Ραούλ) Ντε Σιγούρα 33ο έγινε δεκτή με την υπ’ αριθ. 5886/2013 τελεσίδικη και εκτελεστή απόφαση του Εφετείου Αθηνών, στην οποία αναφέρεται ότι «ο Ραφαήλ ντε Σιγούρα ουδέποτε παραιτήθηκε, ούτε είχε λήξει η θητεία του, ώστε να συντρέχει περίπτωση εκλογής διαδόχου…». Επιπροσθέτως, εκρίθη ότι «επεβλήθη παράνομα και κατά παράβαση του Γενικού Κανονισμού σε βάρος του Ραφαήλ Ντε Σιγούρα η ποινή της οριστικής διαγραφής …”. Επιβεβαιώνει δε η ως άνω απόφαση ότι «… ο Ραφαήλ ντε Σιγούρα αντέδρασε στη λήψη των προαναφερομένων αποφάσεων … αρνούμενος να συμμορφωθεί … απέστειλε δε προς όλα τα Φιλοσοφικά Εργαστήρια επιστολή, στην οποία περιέγραφε τα όσα παρανόμως έλαβαν χώρα κατά τη συνεδρίαση του Υπάτου Συμβουλίου, δηλώνοντας συγχρόνως ότι εξακολουθεί να φέρει και να ασκεί τα καθήκοντα του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχη … μάλιστα εξέδωσε διάταγμα καθαίρεσης και αποπομπής του Χ.Μ.».

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 5886/2013 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών απερρίφθη η έφεση του «Υπάτου Συμβουλίου του 33ο» κατά του Ραφαήλ Ντε Σιγούρα και της υπ’ αρ. 4875/2009 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Με την πρωτόδικη απόφαση είχαν ακυρωθεί οι αποφάσεις του «Υπάτου Συμβουλίου» περί της δήθεν εκλογής του Χ.Μ. στο αξίωμα του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχη και περί της εκλογής οκτώ νέων μελών του οικείου Συμβουλίου, καθώς επίσης είχε ακυρωθεί η δήθεν διαγραφή του Ραφαήλ Ντε Σιγούρα από την Ολομέλεια του Υπάτου Συμβουλίου.

Με την απόφαση του Εφετείου εκρίθη τελεσίδικα ως παράνομη η εκλογή του Χ.Μ. στο αξίωμα του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχη στη θέση του Ραφαήλ Ντε Σιγούρα αφού «αυτός ουδέποτε παραιτήθηκε, ούτε είχε λήξει η θητεία του, ώστε να συντρέχει περίπτωση εκλογής διαδόχου…». Επιπροσθέτως, εκρίθη ότι «το Ύπατο Συμβούλιο επέβαλε παράνομα και κατά παράβαση του Γενικού Κανονισμού σε βάρος του Ραφαήλ Ντε Σιγούρα την ποινή της οριστικής διαγραφής …». Επιβεβαιώνει δε η απόφαση ότι «… ο Ραφαήλ ντε Σιγούρα αντέδρασε στη λήψη των προαναφερομένων αποφάσεων … αρνούμενος να συμμορφωθεί … απέστειλε δε προς όλα τα Φιλοσοφικά Εργαστήρια επιστολή, στην οποία περιέγραφε τα όσα παρανόμως έλαβαν χώρα κατά τη συνεδρίαση του Υπάτου Συμβουλίου, δηλώνοντας συγχρόνως ότι εξακολουθεί να φέρει και να ασκεί τα καθήκοντα του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχη … μάλιστα εξέδωσε διάταγμα καθαίρεσης και αποπομπής του Χ.Μ.».

Η συλλογή του αρχείου του Υπάτου Συμβουλίου του 33ο και τελευταίου βαθμού δια την Ελλάδα του Αρχαίου και Αποδεδειγμένου Σκωτικού Τύπου εμπλουτίσθηκε με την προσθήκη σε αυτήν του Διπλώματος του κρ.'. αδ.'. Δημητρίου Σεφερλή, υπογεγραμμένου υπό του πρώτου Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου του Υπάτου Ελληνικού Συμβουλίου Πρίγκηπος Ροδοκανάκη 33ο την 24η Απριλίου 1902.

Το Δίπλωμα που φέρει τον αύξοντα αριθμό 0002 φέρει επίσης τις υπογραφές του Μεγ.'. Θησαυροφύλακος Ι.'.Α.'. Κ. Γιολδάση 33ο, και Μεγ.'. Γραμματέως Ι.'.Α.'. Εμμ. Γαλάνη 33ο. Στον Δημήτριο Σεφερλή απεδώθη ο 33ο και τελευταίος βαθμός του Α.'.Α.'.Σ.'.Τ.'. το 1901, και ορίσθη ως πάρεδρο μέλος του Υπάτου Συμβουλίου ενώ το 1902 έγινε ενεργό μέλος του Υπάτου Συμβουλίου.

skmbt 22313092713250

eagleΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΕΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΗΜΩΝ ΑΔΕΛΦΟΥΣ

Εν Κοιλάδι Ιλισού και Ανατολή Αθηνών τη 5η Ιουνίου 2013

Φίλτατοι αδελφοί,

Περιήλθε εχθές την εσπέραν εις χείρας Ημών έγγραφο με ημερομηνία 29-5-2013 και αρ. πρωτ. 487/2013, το οποίο δήθεν υπογράφεται από εμένα υπό την ιδιότητά μου ως Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης.

Πληροφορηθείτε ότι πρόκειται περί πλαστού εγγράφου, με ανακριβή και ασυνεχή αριθμό πρωτοκόλλου -κατά την τηρουμένη εκ του ημετέρου αρχείου αρίθμηση- με παλαιά διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας (επί παραδείγματι διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και, προφανώς, σκαναρισμένη ή άλλως ληφθείσα ηλεκτρονικώς υπογραφή εκ προηγουμένου εγγράφου. Επίσης, φέρει στοιχεία και εκφράσεις που δεν ταιριάζουν με την παράδοση του Ημετέρου τύπου, καθώς και τα θέσμια του κανονικού Ελευθεροτεκτονισμού.

Ενημερωθείτε, επίσης, ότι εδόθη εντολή για την κατάθεση σχετικής μηνύσεως κατά παντός υπευθύνου.

Επομένως, παρακαλώ -εάν καθ' οιονδήποτε τρόπον τούτο περιέλθει εις χείρας του οιουδήποτε εξ υμών- να το αγνοήσετε αφ' ενός και αφ' ετέρου να μας ενημερώσετε για την πηγή προελεύσεώς του προκειμένου να ενημερωθούν οι οικείες Αρχές.

Μετά του τριπλού αδελφικού ασπασμού,
Ο Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης,
Ραφαήλ Ντε Σιγούρα, 33ο

Είσοδος Χρήστη

Ημερολόγιο

Ιανουάριος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31